การปรับตัวขององค์กร เพื่อสู่อนาคต – Change to Win

Photo by Rebrand Cities on Pexels.com

การปรับตัวขององค์กร เพื่อสู่อนาคต – Change to Win ลองมองย้อนหลัง ในปีที่แล้ว ผมเห็นกการปรับตัวขององค์กร ที่ผมได้ทำงานด้วยมากมาย เช่น

Viable Supply Chain จัดการซัพพลายเชนให้ธุรกิจรอด

Photo by Trang Doan on Pexels.com

Viable Supply Chain การจัดการซัพพลายเชน เพื่อความอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน
วิกฤตโควิด ได้ทดสอบ แนวความคิดการจัดการความเสี่ยงของซัพพลายเชนว่า การจัดการแบบเดิมไม่เพียงพอ

5 Supply Chain Capability

การบริหารซัพพลายเชน ในหลายปีหลัง มีการจัดกลุ่มความสามารถซัพพลายเชน Supply Chain Capability ออกเป็น 5 ด้านได้อย่างน่าสนใจ

Supply Chain Design

การบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าเดิม

การออกแบบซัพพลายเชน ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความยั่งยืน

บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส – บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) – การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน “โควิด” ครั้งหน้า

Translate »